International linjetest, men de er også koblet opp mot flere norske servere.